Privacy verklaring

 

Eetok!, gevestigd aan Oranjestraat 1

9422EP Smilde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://www.eetok.nl Oranjestraat 1

9422EP Smilde 0631697382

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Eetok! verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Lijst met contactgegevens van de klant via een app

- Bankrekeningnummer

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Eetok! verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

- gezondheid

- gegevens van personen jonger dan 16 jaar

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.

Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen,

om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige,

neem dan contact met ons op via info@eetok.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Eetok! verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Eetok! verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Eetok! neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen,

zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Eetok!) tussen zit.

Eetok! gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 

-Exel en Word voor het verwerken van gegevens.

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Eetok! bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

 

- Personalia  max. 2 jaar om evt. in te kunnen spelen op terugval waarbij inzicht in het verloop van een traject van belang                             kan zijn.                                                    

- Adres           max. 3 mnd na afsluiten van het traject om evt. af te handelende zaken                                     

- Telefoonnummer   max. 3 mnd na afsluiten van het traject om evt. af te handelende zaken

- E-mailadres   max. 3 mnd na afsluiten van het traject om evt. af te handelende zaken

- Lijst met contactgegevens van de klant via een app   max. 3 mnd na afsluiten van het traject om evt. af te handelende zaken

- Bankrekeningnummer   max. 3 mnd na afsluiten van het traject om evt. af te handelende zaken

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Eetok! verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Eetok! gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.

Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of

bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Eetok!

en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand

naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking

van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@eetok.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan,

vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),

paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

Dit ter bescherming van je privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

Eetok! wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Eetok! neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,

onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,

 

neem dan contact op met onze klantenservice of via info@eetok.nl